หลักสูตรการนวดไทย 150  ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน  5 วัน ราคา 7,500 บาท


          1.ความรู้ทั่วไป
 
               1.1 ความรู้เบื้องต้นทางสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
               1.2 ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย     
               1.3 มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการนวดไทย 
               1.4 ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทย 
               1.5 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
 
           2.ความรู้การนวดไทย
 
               2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนนวด
               2.2 เส้นประธานสิบ  
               2.3 ท่านวดไทย เทคนิคการนวด


          3. ฝึกปฏิบัติการนวดไทย

          4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน      
ProductPhoto gallery

หลักสูตรอบรม
 
เว็บสำเร็จรูป
×